Price List

If the purchase of books by a party is more than Rs. 10,000/- we offer 25% discount.

Sr. No. Name of Book Publication No. Scribe/Commentrator Pages Price
Alankar-Sahitya
1 Kavyaprakasha 66 Nagoji Bhatta 642 No.St.
2 Kavyaprakasha 89 Manikyachandra 338 No.St.
Upnishad
3 Ishavasyopnishad 5 Brahmanand 90 80
4 Kenopnishad 6 Shankaranand,Narayan 102 80
5 Kathkopnishad 7 Gopaliyatindra 134 90
6 Prashnopnishad 8 Shankarbhashya 107 80
7 Mundkopnishad 9 Shankaranand 67 50
8 Mandukyopnishad 10 Shankaranand 232 150
9 Aittareyopnishad 11 Shankarbhashya,Vidyaranya 124 90
10 Taittiriyopnishad 12 Shankaranand 121 70
11 Taittiriyopnishad- Bh. Tika 13 Sureshwaracharya 229 500
12 Chhandogyopnishad 14 Shankarbhashya/Bhagvadanand 541 300
13 Bruhadaranyakopnishad 15 Shankarbhashya/Bhagvadanand 869 500
14 Bruhadaranyakopnishad 16/1 Sureshwaracharya/Anandgiri 372 650
15 Bruhadaranyakopnishad 16/2 Sureshwaracharya/Anandgiri 869 1000
16 Bruhadaranyakopnishad 16/3 Sureshwaracharya/Anandgiri 498 650
17 Shvetashvataropnishad 17 Dip.-Shankaranand Narayan 257 150
18 Upnishadsamuchchaya 29 Shankaranand Narayan 661 No.St.
19 Nrusinhpurvottartapniyopnishad 30 Vidyaranya 160 350
20 Bruhadaranyakopnishad-mitaks. 31 Nityanandamuni 277 No.St.
21 Ish-Ken-Kath-Prashna-Mund-Mandukya-bhrugupnishad 62 Narayan tika-prakashika 254 No.St.
22 Chhandogyopnishad 63 Rangaramanuja 360 700
23 Bruhadaranyakopnishad 64 Rangaramanuja 331 650
24 Ish-Ken-kathopnishad 76 Digambaranuchar 104 100
25 Chhandogyopnishad- Mitakshar 79 Nityanand 209 No.St.
26 Dashopnishad 106 179 100
Kavya
27 Shataktrayam 127 Bhartruhary 151 No.St.
28 Sanskrit-Prakrit Poets ASM 1 Diskalkar 239 200
29 Naishadhiycharita -sarg 2 ASM 2 Harsh 108 150
Jyotish-(Astrology)
30 Jyotirnibandha 85 Shivraj 396 850
31 Karan Kaustubha 96 Krushnadvaipayan 44 30
32 Kalmadhavkarika 119 Madhavacharya 50 50
33 Tithichintamani 120 Ganesh Daivajnya 50 40
34 Goladhyaya 122/1 Bhaskaracharya-vasanabhashya 245 200
35 Goladhyaya 122/2 Bhaskaracharya-vasanabhashya 314 250
Bijganit-(Mathematics)
36 Bhaskariya-Bijganitam 99 Krushnadvaipayan/td> 225 300
37 Lilavati 107/1 Bhaskaracharya 135 250
38 Lilavati 107/2 Bhaskaracharya 173 10
39 Grahaganitadhyaya 110/1 Bhaskaracharya tikaprakash 251 200
40 Grahaganitadhyaya 110/2 Bhaskaracharya tikaprakash 192 390
41 Laghumanasam 123 Munjalacharya 36 30
42 Kuttakarshiromani 125 Devraj 58 40
43 Mahabhaskariyam 126 Bhaskaracharya 121 240
44 Laghubhaskariyam 128 Bhaskaracharya 125 250
Dharmashastra
45 Sanskar-Ratnamala 39/1 Gopinath Bhatta 811 650
46 Sanskar-Ratnamala 39/2 Gopinath Bhatta 416 350
47 Sandhyabhashya-Samuchchaya 40 Madhwacharya 186 140
48 Purusharthchintamani 55 Vishnu Athavale 605 No.St.
49 Acharbhushanam 57 Tryambak Oak 451 850
50 Acharendu 58 Tryambak Mate 401 No.St.