Price List

If the purchase of books by a party is more than Rs. 10,000/- we offer 25% discount.

Sr. No. Name of Book Publication No. Scribe/Commentrator Pages Price
Sr. No. Name of Book Publication No. Scribe/Commentrator Pages Price
51 Shraddhamanjaria 59 Bapu Kelkar 196 200
52 Yatidharm-Sangrah 60 Vishweshwar Sarswati 170 90
53 Gautampranit-Dharmsutrani 61 Haradatta 246 No.St.
54 Drahyayangruhyasutravrutti 74 Rudraskanda 108 No.St.
55 Sanskarpaddhati 94 Bhaskar Abhyankar 256 No.St.
56 Dharmatatvanirnay 98/1 Vasudev Abhyankar 58 No.St.
57 Dharmatatvanirnay-parishishta 98/2 Vasudev Abhyankar 92 No.St.
58 Prayashchittendushekhara 100 Nagojibhatta 170 90
59 Ashwalayangruhyasutravrutti 105 Narayan 284 170
60 Kayaparishuddhi 111 Vasudev Abhyankar 132 100
61 Dattakmimamsa 116 Shankar Marulkar 337 No.St.
62 Dattak-Chandrika 118 Kuber Bhatta 122 60
63 Vyavharmala 121 Venkataram Sharma 108 60
64 Dharmik-Vimarsha-Samuchchay 124 Marulkar Narahari 226 No.St.
Smruti
65 Yadnyavalkyasmruti 46/1 Aparaditya 596 No.St.
66 Yadnyavalkyasmruti 46/2 Aparaditya 705 No.St.
67 Smrutinam-Samuchchaya 48   515 No.St.
68 Smrutyarthasara 70 Shreedhar 165 140
Niti
69 Kamandakiyanitisara 136/1 Jayamangal Upadhyaya 203 120
70 Kamandakiyanitisara 136/2 Jayamangal Upadhyaya 265 140
71 Kamandakiyanitisara 136/3 Jayamangal Upadhyaya 156 80
 
Nyaya
       
72 Vaiyyasak-Nyayamala 23 Bharteetirtha 198 100
73 Jaiminiya-Nyayamala 24 Madhavacharya 840 No.St.
74 Gautampranit-Nyayasutrani 91 Bhashya-Vatsyayana 440 220
 
Bhagavadgita
       
75 Bhagavadgita 34/1 Shankaracharya 279 150
76 Bhagavadgita 34/2 Shankaracharya 615 No.St.
77 Bhagavadgita-Paishachbhashya 44 Hanuman 148 100
78 Bhagavadgita 45 Vyas 522 No.St.
79 Ganeshgita 52 Neelkantha 196 200
80 Bhagavadgita 92 Ramanujacharya 743 No.St.
81 Bhagavadgita 109 Vasudev Abhyankar 227 No.St.
82 Bhagavadgita 112 Ramsarvatobhadra 316 No.St.
83 Gitarthadarshan(Sankshipt) ASM 3 K.S.Arjunwadkar 163 80
84 Gitarthadarshan(Vistruta) ASM 4 K.S.Arjunwadkar 254 130
 
Puranam
       
85 Saurpuranam 18 Kashinath Lele 291 150
86 Sutsamhita 25/1 Madhwacharya 358 No.St.
87 Sutsamhita 25/2 Madhwacharya 428 No.St.
88 Sutsamhita 25/3 Madhwacharya 364 No.St.
89 Brahmpuranam 28 Vyas 615 No.St.
90 Agnipuranam 41 Dvaipayan 633 320
91 Vayupuranam 49 Vyas 456 230
92 Matsyapuranam 54 Dvaipayan 593 300
93 Bruhat-Brahmasamhita 68 Naradpancharatrantargat 182 No.St.
94 Tristhalisetu 78 Narayan Bhatta 380 No.St.
95 Brahmavaivartpuranam 102/1 Dvaipayan 443 No.St.
96 Brahmavaivartpuranam 102/2 Dvaipayan 489 No.St.
97 Padmapuranam 131/1 Vyas 386 No.St.
98 Padmapuranam 131/2 Vyas 382 No.St.
99 Padmapuranam 131/3 Vyas 485 No.St.
100 Padmapuranam 131/4 Vyas 697 No.St.