Date Accession Number Author Title Classification Number Publishers Place And Date Of Publication Number Of Volumes Pages Subject Remark
- 18 हेमचंद्र देशीनाममाला ४९१-३७ कलकत्ता युनिव्हर्सिटी कलकत्ता १९३१ 18 २५८/७२ कोश संस्कृत
०३/१०/१२ 78 गणपतीशास्त्रीणा नानार्थर्णव संक्षेप ३९-१२ राजकीयमुद्रणयन्त्रालसे कैस्वाब्दा १९१३ - 179 कोश संस्कृत
०३/१०/१२ 80 महेश्वर विश्वप्रकाश ४९१-२०३ चौखम्बा संस्कृत बुक डेपो वाराणसी १९११ - 193 कोश संस्कृत
०३/१०/१२ 81 श्री भट्टमलविरचित: आख्यात चंद्रिका ४९१-२०३ विद्याविलास प्रेस दिल्ली १८२६ - ५०/१२ कोश संस्कृत
०३/१०/१२ 82 पुरुषोत्तम देव हारावली + रत्नमाला ४९१-२०३ भुवनचंद्र व.सा.क. कलकत्ता १७९३ - 40 कोश संस्कृत
०३/१०/१२ 83 हेमचंद्र अभिधान चिंतामणी ४९१-२०३ भुवनचंद्र व.सा.क. कलकत्ता १८९४ - 231 कोश संस्कृत
०४/१०/१२ 85 हेमचंद्र देशीनाममाला भाग १ ४९१-३७०३ गव्हरमेंट सेंट्रल मुंबई १८८० - 284 कोश संस्कृत
०४/१०/१२ 86 यादव प्रकाश वैजयंती ४९१-२०३ सन्स अॅण्ड वरना टेक्स्ट पब्लिकेशन मद्रास - 893 कोश संस्कृत
०४/१०/१२ 92 गदाधर पांड्ये मेदिनी - भालचंद्र बसाक कलकत्ता १९२९ - 230 कोश संस्कृत
०४/१०/१२ 94 माधव पटवर्धन फार्शी मराठी कोश ४९१-५५० भारत इतिहास संशोधन मंडळ पुणे १८४७ - २८०/३६ कोश मराठी
०४/१०/१२ 96 संस्कृत इंग्लिश (डिक्शनरी) संस्कृत इंग्लिश (डिक्शनरी) - राधाबल आत्माराम संगून मुंबई १८८९ - 885 कोश संस्कृत / इंग्लिश
०५/१०/१२ 97 अमर सिंह नामलिंगानुशासनम् ४९१-२०३ के. जी. ओक पुणे १९१२ - २४०/१०६ कोश संस्कृत
०५/१०/१२ 98 भीमाबाई झलकीकर न्यायकोश (डिक्शनरी) २९४-५५ गव्हरमेंट सेंट्रल बुक डेपो मुंबई १८९३ - १००१/३६ कोश संस्कृत / मराठी
०५/१०/१२ 102 रामावतार सरमा कल्पद्रुकोश ४९१-२३ ओरिएंटल इन्सिट्यूट बडोदा १९२८ - 485 कोश संस्कृत
०५/१०/१२ 103 केशवा कल्पद्रुकोश - II ४९१-२३ ओरिएंटल इन्सिट्यूट बडोदा १९३२ - 283 कोश संस्कृत
०५/१०/१२ 105 बी. भट्टाचार्य शब्दरत्न समन्वय कोश: ४९१-२३ गव्हर्नमेंट ऑफ महाराजा गायकवाड बडोदा १९३२ - ६०५/७ कोश संस्कृत
०५/१०/१२ 106 शाश्वत ओक शाश्वत कोष: अनेकार्थ समुच्चय ४९१-२३ ओरिएंटल बुक एजेन्सी पुणे १९१८ - 89 कोश संस्कृत
०५/१०/१२ 108 - सटीक अमरकोश: (नामलिंगानुशासन) ४९१-२३ - - - ३७६/४२ कोश संस्कृत
०७.०८.१३ 347 अमर सिंह नामालिङगानु शासनाम् प्रथमकांड - गणपती शास्त्रीणां (राजकीय मुद्रण यंत्रालय शेखर शासन) 1914 - 198 कोश संस्कृत
०७.०८.१३ 348 वामन नामालिङगानु शासनाम् प्रथमकांड - बडोदा संस्थानाचा राजा गायकवाड बडोदा १९१८ - 25 कोश संस्कृत
२६.१०.१३ 655 वामन श्रीराम आपटे इंग्लिश - संस्कृत डिक्शनरी - मोतीलाल बनारसी दास दिल्ली वाराणसी १९८४ - 511 कोष -
११.१२.१४ 1549 नारायण नाथाजी कुलकर्णी शाश्वतकोष : - ओरिएंटल बुक एजेन्सी पुना १९२९ - 110 कोष संस्कृत
२६.१२.१४ 1722 अमरसिंह सटीकामरकोशस्य - तत्त्व विवेचक प्रेस 1896 - 472 कोश संस्कृत