Date Accession Number Author Title Classification Number Publishers Place And Date Of Publication Number Of Volumes Pages Subject Remark
२७/०९/१२ 46 कामन्दक नीतिसार - गणपती शास्त्री त्रिवेंद्रम १९१२ - 312 नीति संस्कृत
०५/१०/१२ 107 मिहिरचंद्र शुक्रनिती - वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस मुंबई १८७७ - 192 निती संस्कृत/ हिंदी
१४.१०.१३ 584 बेनॉयकुमार संस्कार शुक्र नितीसार भाग १ , २ - - अलाहाबाद - 200 नीतिशास्त्र इंग्रजी
१४.१०.१३ 585 बेनॉयकुमार संस्कार शुक्र नितीसार भाग ३, ४ - - अलाहाबाद - २०१ ते २७० नीतिशास्त्र इंग्रजी
१४.१०.१३ 586 बेनॉयकुमार संस्कार ५८५ नंबरची दुसरी प्रत - एकत्रित ठेवलेली आहेत - - २०१ ते २७० नीतिशास्त्र इंग्रजी
२७.०३. १४ 1170 श्री द्विवेदी नीती मंज्जरी - हितचिंतक प्रेस विद्या विलास प्रेस बनारस १९३३ - १ ते ८० ८१ ते २६८, २२ नीती इंग्रजी, संस्कृत