Date Accession Number Author Title Classification Number Publishers Place And Date Of Publication Number Of Volumes Pages Subject Remark
०१/०९/१२ 32 ए.धारवे न्याय प्रवेश १४६-४२ ओरिएंटल इन्स्टिट्यूट बडोदा १९३० - १०४/७ न्याय संस्कृत
०१/०९/१२ 37 वासुदेव अभ्यंकर न्यायसार १४६-२ ओरिएंटल बूक सप्लायिंग एजन्सी पूना १९२२ - 90 न्याय संस्कृत
०४/१०/१२ 88 जी. ए. जॅकब लौकिक न्यायवलि : ८९१-२ तुकाराम जावजी मुंबई-१९०० - - न्याय शास्त्र संस्कृत
०४/१०/१२ 93 जी. ए. जॅकब लौकिक न्यायावली: II - तुकाराम जावजी मुंबई १९०२ - 74 न्याय शास्त्र संस्कृत / इंग्लिश
०७.६.१३ 125 मूळ लेखक हरिराम भट्टाचार्य अनुवाद सिद्धचंद्रगणी - याशोविजय गणी, समयसुंदर गणी मंगळवाद संग्रह - प्रवचन प्रकाशन पुणे २००७ - 86 न्याय संस्कृत
१०.०६.१३ 136 यशोविजयगणी अष्टसह्त्रीतात्पर्य विवरणम् भाग १ - प्रवचन प्रकाशन पुणे २००४ - 448 न्याय संस्कृत
१०.०६.१३ 137 यशोविजयगणी अष्टसह्त्रीतात्पर्य विवरणम् भाग २ - प्रवचन प्रकाशन पुणे २००४ - 1289 न्याय संस्कृत
२६.०६.१३ 227 विश्वनाथ भट्टाचार्य कारीकावली सिद्धांत मुक्तावली साहिता - प्रवचन प्रकाशन , पुणे 1985 - 29 न्यायशास्त्र संस्कृत
२६.०६.१३ 229 मल्लीशेण संपादक : मोतीलाल लाघाजी स्याद्वादमञ्जरी - प्रवचन प्रकाशन , पुणे 1982 - 278 न्याय संस्कृत
२६.०६.१३ 230 श्री क्षमा कल्याण गणी संपादक - जितेंद्र जेटली तर्कसंग्रह फक्किका - प्रवचन प्रकाशन , पुणे 2004 - 110 न्याय संस्कृत
२२.१०.१३ 638 गदाधर भट्टाचार्य वाद विरीधी: - विद्या विलास प्रेस चौखम्बा बनारस १९३९ - 297 न्याय संस्कृत
२६.१०.१३ 656 - जैमिनीय न्याय माला मालवीय संस्कृत भाष्य - - - - 750 न्याय संस्कृत
०७.११.१३ 720 गंगानाथ झा तत्त्वसंग्रह: भाग २ - ओरिएंटल इन्स्टिट्यूट बडोदा १९३९ - ७४२ ते १५९३ न्याय इंग्रजी
०७.११.१३ 721 गंगानाथ झा तत्त्वसंग्रह : भाग १ - ओरिएंटल इन्स्टिट्यूट बडोदा १९३७ - 743 न्याय इंग्रजी
०७.११.१३ 722 शांतरक्षित कमलशील तत्त्वसंग्रह: भाग २ - सेन्ट्रल लायब्ररी बडोदा महाराजा बडोदा बडोदा १९२६ - ५८३ ते ९३६ न्याय संस्कृत
०८.११.१३ 729 दी. ड. नाग न्याय प्रवेश भाग २ - न्यूटन मोहुआ दत्त सेन्ट्रल लायब्ररी ऑफ बडोदा बडोदा १९२७ - 78 न्याय इंग्रजी, संस्कृत
१९.०२.१४ 1076 भट्टोजी सोमेश्वर न्यायसुधा भाग ३ रा - विद्या विलास प्रेस बनारस १९०२ - ११६८ ते १५४६ / १ ते ८६ न्याय संस्कृत
१९.०२.१४ 1077 भट्टोजी सोमेश्वर न्यायसुधा भाग २ रा - विद्या विलास प्रेस बनारस १९०४ - ५३५ ते ११६५ न्याय संस्कृत
१९.०२.१४ 1078 भट्टोजी सोमेश्वर न्यायसुधा भाग १ ला - विद्या विलास प्रेस बनारस १९०९ - १ ते ५३४ न्याय संस्कृत
२४.०२.१४ 1087 प्रभाकर पाध्ये सौंदर्यानुभव - मौज प्रिंटींग ब्युरो मुंबई १९७९ - 478 न्याय मराठी , इंग्रजी
२४.०२.१४ 1088 गदाधर सुरी कणाद सिद्धांत चंद्रिका - हिज हायनेस महाराज त्रावणकोर गव्हर्नमेंट प्रेस त्रिवेंद्रम १९१३ - 63 न्याय संस्कृत
२४.०२.१४ 1089 जगदीश तकलींकार शब्द शक्ती प्रकाशिका - कलकत्ता विश्व विद्यालय कलकत्ता १९१४ - 132 न्याय संस्कृत
२४.०२.१४ 1090 जगदीश तर्कालंकार सिद्धांत लक्षणम् (न्याय ) - विद्या विलास प्रेस बनारस १९३३ - 200 न्याय संस्कृत
२४.०२.१४ 1091 रामरुद्र भट्टाचार्य कारीकावळी - चौखम्बा संस्कृत सिरीज राजराजेश्वरी प्रेस बनारस १९५५ - 85 न्याय संस्कृत
२४.०२.१४ 1092 गदाधर भट्टाचार्य सामान्य निरुवती प्रकरणम् (न्याय ) - विद्या विलास प्रेस बनारस १९३८ - 381 न्याय संस्कृत
२६.०२.१४ 1093 रघुनाथ शिरोमण पदार्थ तत्त्व निरुपणम् - - - - 80 न्याय संस्कृत
२६.०२.१४ 1094 श्री तर्क वागीश भट्ट भेद जयश्री : - विद्या विलास प्रेस बनारस १९३३ - 177 न्याय इंग्रजी संस्कृत
२६.०२.१४ 1095 कौंड भट्ट पदार्थ दीपिका - राजराजेश्वरी प्रेस बनारस १९०० - 51 न्याय संस्कृत
२६.०२.१४ 1096 शिवादित्य सप्तपदार्थी - निर्णय सागर प्रेस मुंबई १९१९ - 99 न्याय इंग्रजी संस्कृत
२६.०२.१४ 1098 निरुवती गदाधारी सामान्य निरुवती गदाधारी गुढार्थ तत्त्वलोक : (न्याय ) - विद्या विलास प्रेस बनारस १९३५ - 182 न्याय संस्कृत
२८.०२.१४ 1102 उदयन आचार्य आत्मतत्त्वविवेक: भाग २ - विद्या विलास प्रेस बनारस १९२७ - १०१ ते २०० न्याय इंग्रजी संस्कृत
२८.०२.१४ 1103 जगदीश भट्टाचार्य शब्द शक्ती प्रकाशिका - विद्या विलास प्रेस बनारस १९३४ - १ ते ४६९+३ न्याय संस्कृत
२८.०२.१४ 1104 श्री मदचार्य वरदराज तार्किक रक्षा - मेडिकल हॉल प्रेस बनारस १९०३ - १ ते ३९४ / १ ते ३२+६+८ न्याय संस्कृत
०१.०३.१४ 1105 गिरीधर उपाध्याय झा विभक्त्यर्थ निर्णय: - विद्या विलास प्रेस बनारस १९०२ - १ ते ४७७+६ न्याय संस्कृत
०१.०३.१४ 1107 गदाधर भट्टाचार्य वाधवारिघि (न्याय) - विद्या विलास प्रेस चौखम्बा संस्कृत सिरीज बनारस १९३३ - १ ते ९६ न्याय संस्कृत
०१.०३.१४ 1108 गदाधर भट्टाचार्य वाधवारिघि (वेदांत) - विद्या विलास प्रेस चौखम्बा संस्कृत सिरीज बनारस १९४० - २०१ ते २९६ न्याय संस्कृत
०१.०३.१४ 1111 गदाधर भट्टाचार्य गदाधरी न्याय - विद्या विलास प्रेस बनारस १९२४ - १३०१ ते १४०० न्याय संस्कृत
०३.०३.१४ 1112 गदाधर भट्टाचार्य गदाधरी न्याय - विद्या विलास प्रेस बनारस १९२५ - १४०१ ते १५०० न्याय संस्कृत
०३.०३.१४ 1113 गदाधर भट्टाचार्य गदाधरी न्याय - विद्या विलास प्रेस बनारस १९२३ - १२०१ ते १३०० न्याय संस्कृत
०३.०३.१४ 1114 गदाधर भट्टाचार्य गदाधरी न्याय - विद्या विलास प्रेस बनारस १९२५ - १५०१ ते १६०० न्याय संस्कृत
०३.०३.१४ 1115 उदयनाचार्य आत्मतत्त्व विवेक: - चौखम्बा संस्कृत सिरीज बनारस १९२९ - २०१ ते २९६ न्याय संस्कृत
०५.०३.१४ 1115 गदाधर भट्टाचार्य गदाधरी न्याय - विद्या विलास प्रेस बनारस १९२७ - १९०१ ते २००० न्याय संस्कृत
०५.०३.१४ 1115 गदाधर भट्टाचार्य गदाधरी न्याय - विद्या विलास प्रेस बनारस १९२७ - १ ते २१ +२+३८+२००० ते २०८४ न्याय संस्कृत
०५.०३.१४ 1116 उदयनाचार्य आत्मतत्त्व विवेक: - विद्या विलास प्रेस बनारस १९३७ - ४०१ ते ४९६ न्याय संस्कृत
०५.०३.१४ 1117 उदयनाचार्य आत्मतत्त्व विवेक: वेदांत - गिरीश विद्यारत्न कलकत्ता १८७९ - 160 न्याय संस्कृत
०५.०३.१४ 1117 जगदीश भट्टाचार्य जगदीशी टीका भाग २ - विद्या विलास प्रेस बनारस १९०८ - ०१ ते ६८७ न्याय संस्कृत
०५.०३.१४ 1118 उदयनाचार्य आत्मतत्त्व विवेक: - विद्या विलास प्रेस बनारस १९४० - 527 न्याय संस्कृत
०७.०३.१४ 1118 सोमनाथ उपाध्याय जगदीशी टीका - विद्या विलास प्रेस बनारस - ९९० ते १२४१ +७५ न्याय संस्कृत
०७.०३.१४ 1119 गदाधर भट्टाचार्य गदाधरी न्याय भाग १ - विद्या विलास प्रेस बनारस १९१३ - १०१ ते २०० न्याय संस्कृत
०७.०३.१४ 1119 गदाधर भट्टाचार्य गदाधरी न्याय - विद्या विलास प्रेस बनारस १९१३ - १०१ ते १०० न्याय संस्कृत