Date Accession Number Author Title Classification Number Publishers Place And Date Of Publication Number Of Volumes Pages Subject Remark
२७/०९/१२ 50 पंडित अनंत शास्त्री फडके सात्त्वत तंत्रम् २९४-५५१४ चौखम्बा संस्कृतसीरिज ऑफिस बनारस १९३४ - 65 तंत्रशास्त्र संस्कृत
२८/०९/१२ 51 - गायत्री तंत्रम् २९४-५५१४ हरीदास गुप्तिन बनारस १८९७ - 59 तंत्रशास्त्र संस्कृत
२८/०९/१२ 52 अमृतानंद नाथ योगिनी हृदय दीपिका २९४-५५१४ जयकृष्णदास गुप्ता बनारस १९२३ - 160 तंत्रशास्त्र संस्कृत
२८/०९/१२ 53 गोपीनाथ कविराज योगिनी हृदय दीपिका २९४-५५१४ सरस्वती भवन बनारस १९२४ - ३०८/२ तंत्रशास्त्र संस्कृत
२८/०९/१२ 54 गोपीनाथ कविराज त्रिपुरा रहस्य ज्ञानखंड - I २९४-५५१४ जयकृष्णदास गुप्ता बनारस १९२५ - ८०/२ तंत्रशास्त्र संस्कृत
२८/०९/१२ 55 गोपीनाथ कविराज त्रिपुरा रहस्य ज्ञानखंड - II २९४-५५१४ जयकृष्णदास गुप्ता बनारस १९२७ - २३२/२ तंत्रशास्त्र संस्कृत
२८/०९/१२ 56 गोपीनाथ कविराज त्रिपुरा रहस्य ज्ञानखंड २९४-५५१४ विद्याविलास प्रेस बनारस १९२८ - ३८४/२ तंत्रशास्त्र संस्कृत
२८/०९/१२ 57 गोपीनाथ कविराज त्रिपुरा रहस्य ज्ञानखंड - II २९४-५५१४ जयकृष्णदास गुप्ता बनारस १९३३ - ४८३/३ तंत्रशास्त्र संस्कृत
०१/१०/१२ 58 बी. भट्टाचार्य शाक्तीसंगम II ताराखंड २९४-५५१४ गव्हर्नमेंट ऑफ गायकवाड ऑफ बडोदा ओरिएंटल इन्सिट्यूट बडोदा १९४७ - १७७/९ तंत्रशास्त्र संस्कृत
०१/१०/१२ 59 बी. भट्टाचार्य शाक्तीसंगम II ताराखंड २९४-५५१४ गव्हर्नमेंट ऑफ गायकवाड ऑफ बडोदा ओरिएंटल इन्सिट्यूट बडोदा १९४७ - २७१/१३ तंत्रशास्त्र संस्कृत
०१/१०/१२ 60 बी. भट्टाचार्य शाक्तीसंगम II सुंदरीखंड २९४-५५१४ गव्हर्नमेंट ऑफ गायकवाड ऑफ बडोदा ओरिएंटल इन्सिट्यूट बडोदा १९४७ - 146 तंत्रशास्त्र संस्कृत
०१/१०/१२ 61 रघुनाथ नेरुतंत्रम् २९४-५५१४ स्वीकीये " श्रीवेदेश्वर" स्टीम मुद्रायतंत्रालय 1830 - ८२१/३ तंत्रशास्त्र संस्कृत
०१/१०/१२ 62 डॉ. कृष्णस्वामी अय्यंगार परमसंहिता २९४-५५१४ ओरिएंटल इन्सिट्यूट बडोदा १९४० - २३०/१२ तंत्रशास्त्र संस्कृत
०१/१०/१२ 63 - जयाख्य संहिता २९४-५५१४ - 1931 - 453 तंत्रशास्त्र संस्कृत
०१/१०/१२ 64 पंडित मुकुंदतनुजनु जेष्ठाराम नारद पंचतंत्र २९४-५५१४ सुवर्ण प्रिंटींग प्रकाश्य नीतीम् 1827 - 335 तंत्रशास्त्र संस्कृत
०१/१०/१२ 65 अपय्य दीक्षित शिव कर्णामृत २९४-५५१४ श्रीरंगम श्री राणी विलास प्रेस मुंबई १९१३ - 63 तंत्रशास्त्र संस्कृत
०१/१०/१२ 67 स्वतंत्रनंद नाथ मातृका चक्र विवेक २९४-५५१४ जयकृष्णदास गुप्ता बनारस १९३४ - १४५/१० तंत्रशास्त्र संस्कृत
०३/१०/१२ 73 बेनॉयतोष भट्टाचार्य साधनमाला आ-२ २९४-५५१४ ओरिएंटल इन्सिट्यूट बडोदा १९२८ - ६३१/५ तंत्रशास्त्र संस्कृत
०३/१०/१२ 74 स्वामी त्रिविक्रम तीर्थ हंसविलास २९४-५५१४ ओरिएंटल इन्सिट्यूट बडोदा १९३७ - ३२६/९ तंत्रशास्त्र संस्कृत
०३/१०/१२ 75 स्वामी त्रिविक्रम तीर्थ पारानन्द सुत्रम् २९४-५५१४ ओरिएंटल इन्सिट्यूट बडोदा १९३१ - १०६/८ तंत्रशास्त्र संस्कृत
०३/१०/१२ 76 उमानंदनाथ नित्योत्सव २९४-५५१४ ओरिएंटल इन्सिट्यूट बडोदा १९३० - २५२/६ तंत्रशास्त्र संस्कृत
०३/१०/१२ 77 बुद्धिश तंत्र सेकोद्देश टीका २९४-५५१४ ओरिएंटल इन्सिट्यूट बडोदा १९४१ - ७४/१३ तंत्रशास्त्र संस्कृत
२२.१०.१३ 643 सांब सदाशिव शास्त्री संग्राम विजयोदय - गव्हर्नमेंट प्रेस त्रिवेंद्रम त्रिवेंद्रम १९३६ - 216 तंत्र इंग्रजी, संस्कृत
२५.११.१४ 1386 यामुनाचार्य स्वामी आगमप्रमात्यम् श्री पंचरात्रतंत्र प्रामाण्यव्यवस्थापन - लाजरसकंपनी मेडिकल हॉल मंत्रालय बनारस १९०० - 15 तंत्र संस्कृत
२७.११.१४ 1411 रामानुजाचार्य टीकाकार तंत्ररहस्यं - सेन्ट्रल लायब्ररी बडोदा १९२३ - 99 गायकवाड ओरिएंटल सिरीज तंत्रशास्त्र संस्कृत