Date Accession Number Author Title Classification Number Publishers Place And Date Of Publication Number Of Volumes Pages Subject Remark
०८/०३/९३ 3 शर्मा जहबरमल राजस्थान आणि नेहरु परिवार 954 ज्योति प्रकाशन मंदिर शहादरा दिल्ली ३२/१९१८ - 186 चरित्र ग्रंथ उपहार प्रती हिंदी
१०/०३/९३ 4 शहा अमृतलाल मगनलाल श्री जेन साहित्य प्रर्द्शन श्री प्रशस्ति संगह 91202 एम शहा अहमदाबाद १९३१ 27 501 जैन साहित्य -
१०/०३/९३ 5 मुनीश्री न्याय विजयाजी वीर-विभूती ८९२-२ जेन युवक संघ बडोदा १९३२ 26 57 जैन साहित्य इंग्लिश भाषांतर
- 6 मुनीश्री अमर विजयाजी जेनेतर दृष्टि ए जेन २८४-४ शहा द्याभाई दलपतभाई भडोच १९२३ - 130 जैन साहित्य गुजराथी
१०/०३/९३ 7 धनेश्वरा मुनिश्वरा सुरसुंदरीचरिअं - चंद्र्प्रभायंत्रालय वाराणसी १९१६ CII 286 जैन साहित्य प्राकृत
- 8 धनेश्वरमुनि सुरसुंदरीचरिअं २९४-४ चंद्र्प्रभायंत्रालय (वाराणसी) वाराणसी १९७२ - 287 जैन साहित्य संस्कृत
२६/०८/१२ 19 श्री धनेश्वर मुनीश्वर सुरसुंदरी चरिअ 294 हरगोवनदास वाराणसी १९१६ 14 २८६/२ जैनसाहित्य संस्कृत
३१/०८/१२ 22 मल्लीसेन स्याद वागमंजिरी २९४-४ भांडारकर इन्स्टिट्युट पुणे १९३३ 22 48 - संस्कृत
३१/०८/१२ 25 न्यायविशारद मुनि महाराजा जीवनामृतम् ८९१-२१ लीलावती देविदास मुंबई १९३५ - 39 जैन संस्कृत
३१/०८/१२ 26 न्यायविशारद मुनि महाराजा जीवनामृतम् ८९१-२१ लीलावती देविदास मुंबई १९३५ 26 46 जैन संस्कृत
३१/०८/१२ 27 हेलेन न. जॉनसन त्रिष्टीशलाका पुरुषचरित्र ९२२-९४४ गव्हर्नमेंट बडोदा - 528 चरित्र इंग्रजी
०१/०९/१२ 28 बी. भट्टाचार्य त्रिसष्टीशतक पुरुषचरित्र भाग -२ ९२२-९४४ गव्हर्नमेंट बडोदा - ३९६/११ चरित्र इंग्रजी
०१/०९/१२ 31 दलाल सी.डी. प्राचीन गुर्जर काव्य संग्रह ८९१-४७ गव्हर्नमेंट ऑफ गायकवाड ऑफ बडोदा बडोदा १९२० 31 १३२/३० गुर्जरकाव्य संस्कृत
२७/०९/१२ 48 लक्ष्मणदास एकेंद्र शारदा तिलकम् 294.55 जयकृष्णदास हरिदास गुप्ता बनारस १९३१ - 552 - संस्कृत
०१/१०/१२ 68 गौडपादचार्य श्री. विद्या रत्न सूत्राणी २९४-५५१४ गव्हर्नमेंट प्रेस उ.प्र. अलाहाबाद १९२४ - 39 आगम संस्कृत
०१/१०/१२ 69 हरिप्रसाद मूर्तीपूजा २९१-२१८ रूडम:ल गायनका मुंबई १९२४ - 99 याज्ञिक संस्कृत
०१/१०/१२ 70 बी. भट्टाचार्य अद्वय वज्र संग्रह २९४-३९ ओरिएंटल इन्सिट्यूट बडोदा १९२७ - ६३/५ दर्शन संस्कृत
०१/१०/१२ 71 भासर्वज्ञ गणकारिका २९४-५५१३ गव्हर्नमेंट ऑफ बडोदा बडोदा १९२० - 57 दर्शन संस्कृत
०१/१०/१२ 72 गणपती शस्त्री विरुपाक्ष पंचाशिका २९४-५५१२ गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र त्रिवेंद्रम १९१० - 28 दर्शन संस्कृत
०४/१०/१२ 84 कालीप्रसाद शास्त्री विद्धद्वृत्तम ९२८-९१२ कालीशास्त्र त्रिपाठी आयोध्या १८९४ - 200 चरित्र ग्रंथ संस्कृत
०४/१०/१२ 87 बोरा जयशंकर हरजीवन कवी काव्य कल्पना ९२८-९१२ तुकाराम रावजी रेवाशी जुनागड - - चरित्रग्रंथ संस्कृत
०५/१०/१२ 100 सिद्धेश्वरशास्त्री चित्राव मध्यमयुगीन चरित्रकोश ९२९-३९५४ भा. च. कोशमंडळ पुणे १९३७ - 846 चरित्रकोश मराठी
०५/१०/१२ 101 सिद्धेश्वरशास्त्री चित्राव अर्वाचीन चरित्रकोश ९२९-३९५४ सदाशिव सरदेसाई पुणे १८६८ - 598 चरित्रकोश मराठी
४.०६.१३ ११२ अ वल्लभवेदान्ताचार्य गोस्वामी शाम मनोहर हिन्दीभावार्थ (सटीकम्) संस्कृत व्याख्यया हरिराय महाकवि श्रीमद् -भागवत भाषा लक्षणम् - इंटर नॅशनल पब्लिशर्स जोधपुर १६८५ - 150 भागवत संस्कृत , हिंदी
४.०६.१३ 114 गोस्वामी शाम मनोहरजी महाराज संपादक स्मृति ग्रंथ - गिरीधर प्रकाशन वाराणसी २००० - - चरित्र ग्रंथ संस्कृत
०७.६.१३ 115 डॉ. कमल पांड्ये रक्षतङ्गम - श्री माता पब्लिकेशन वाराणसी १९९९ - 267 पर्यावरण संस्कृत
०७.६.१३ 116 डॉ. श्रीधर वर्णेकर ग्राम-गीतामृत - तुकारामजी दादा गीताचार्य भू वैकुंठ मुद्रणालय चंद्रपूर १९८४ - 228 तत्त्वज्ञान संस्कृत, हिंदी , इंग्लिश
१०.०६.१३ 126 जय दयाल गोयन्दका मनुष्य जीवनकी सफलता - गीता प्रेस गोरखपूर - 350 तत्त्वज्ञान हिंदी
१०.०६.१३ 129 गोविंद शास्त्री दुगवेकर जिवनवृत्त - - काशी १९६३ - 656 चरित्रग्रंथ संस्कृत
१०.०६.१३ 130 बाळ-पाळेकर श्री आळंदीचे स्वामी - वी.श्री. गोखले नागपूर १९६२ - 259 चरित्रग्रंथ संस्कृत
१०.०६.१३ 131 अ.प्र.बुद्ध विष्णु केशव पाळेकर श्री ब्रम्हर्षि अण्णासाहेब पटवर्धन - वि. श्री. गोखले, अ. प्र. बुद्ध विचारसाधना नागपूर १९२६ - 190 चरित्रग्रंथ संस्कृत
१०.०६.१३ 132 शांती विजयजी जैन- मत - पताका - निर्णय सागर प्रकाशन मुंबई १९२७ - 813 जैन साहित्य संस्कृत
१०.०६.१३ 134 स्वामी राम सुखदास टीका - लेखक श्री मदभगवतगीता संजीवनी टीका - गीता प्रेस गोरखपूर - 1170 तत्त्वज्ञान हिंदी
१२.०६.१३ 138 संपादक आचार्य कृष्णकुमार अवस्थी कृष्णदेव प्रसाद लेखक निबंध - प्रकाश १ स्वत्र वासवदत्त रहस्यं २ - चौरवंबा संस्कृत प्रकाशन १ चौरवंबासुरभारती प्रकाशन २ वाराणसी १९८३/१९८७ - 212 संस्कृत निबंध संस्कृत
१२.६.१३ 140 चिंतामणराव वैद्य श्री कृष्ण चरित्र - वरदाप्रकाशन पुणे १९१४ - 306 चरित्रग्रंथ संस्कृत
१२.०६१२. 141 - शिक्षा का शुक्लापक्ष - आचार्य कुल वराणसी १९८८ - 360 चरित्रग्रंथ हिंदी
१२.०६.१३ 142 आद्यनाथ शैवा-गम संग्रह: खंड१ (अनुत्तर प्रकाश पंचशिव) - आचार्य कृष्णानंद सागर वराणसी १९८५ - - शैवदर्शन संस्कृत
१२.०६.१३ 143 स्वामी राम सुखदास टीका कर्मरहस्य - गोविंदभवन कार्यालय गीता प्रेस गोरखपूर - 72 तत्त्वज्ञान हिंदी
१२.०६.१३ 144 संपादक कृष्ण मोहन शास्त्री संक्षिप्त वाल्मिकी रामायणम - चौरवंबा संस्कृत सिरीष कार्यालय वाराणसी १९७३ - - - संस्कृत, हिंदी
- - - - - - - - - -
१२.०६.१३ 148 वज्रवल्लभ द्विदेवी निगमा-गम - संस्कृती - वीरशैव अनुसंधान संस्थान वाराणसी १९९२ - 344 आगम हिंदी
१३.०६.१३ 156 श्रीमती मीरा उपाध्याय प्रकाशक साहित्य संदर्भ : - विजय प्रेस सरसौली वाराणसी १९९० - 92 संदर्भ ग्रंथ संस्कृत
१३.०६.१३ 157 संपादक : डॉ. कपिल देव पाण्ड्ये अद्यापि - आनन्दकानन प्रेस वाराणसी २६.११.२००४ - - चरित्र ग्रंथ संस्कृत
१४.०६.१३ 158 - द्विचत्वारिंथत्तमम् अखिल भारतीय प्राच्य विद्या संमेलन - संपूर्णानंद विश्व विद्यालय तर प्रिंटींग वर्क्स वाराणसी २००४ - - प्राच्यविद्या संमेलन स्मरणिका इंग्रजी हिंदी
१४.०६.१३ 159 - भारत के प्रसिद्ध तीर्थोंकी यात्रा - श्री सतुआ बाबा आश्रम श्री जी प्रिंटर्स वाराणसी २००४-२००५ - - तीर्थयात्रा सूची संस्कृत , हिंदी
१४.०६.१३ 160 - पुराणम् - ऑल इंडिया काशीराज ट्रस्ट वाराणसी १९८८ - 390 ग्रंथसूची संस्कृत, इंग्रजी
१४.०६.१३ 162 पद्मश्री डॉ. कपिलदेव द्विवेदी आचार्य संस्कृत शिक्षा - विश्व विद्यालय प्रकाशन वाराणसी - - 12 संस्कृत , हिंदी
१४.०६.१३ 163 - परिसंवाद - पूर्णानंद संस्कृत विश्व विद्यालय प्रेस वाराणसी १९८३ - 340 दर्शन हिंदी
१४.०६.१३ 166 किसन महाराज साखरे सार्थ श्रीमद् भगवत - गीता अध्याय पंधरावा - भाव प्रकाशिका शोधन प्रकाशन पुणे आळंदी - 955 तत्त्वज्ञान संस्कृत , मराठी
१४.०६.१३ 167 संपादक-वैद्यनाथ सरस्वती रामलखन मौर्य मृत्यू कि दस्तक - डी. के. प्रिंट वर्ल्ड दिल्ली २००५ - 208 कादंबरी हिंदी