Price List

Sr. No. Name of Book Publication No. Scribe/Commentrator Pages Price
Sr. No. Name of Book Publication No. Scribe/Commentrator Pages Price
51 Shraddhamanjaria 59 Bapu Kelkar 196 200
52 Yatidharm-Sangrah 60 Vishweshwar Sarswati 170 90
53 Gautampranit-Dharmsutrani 61 Haradatta 246 No.St.
54 Drahyayangruhyasutravrutti 74 Rudraskanda 108 No.St.
55 Sanskarpaddhati 94 Bhaskar Abhyankar 256 No.St.
56 Dharmatatvanirnay 98/1 Vasudev Abhyankar 56 No.St.
57Dharmatatvanirnay-parishishta98/2Vasudev Abhyankar92No.St.
58Prayashchittendushekhara100Nagojibhatta17090
59Ashwalayangruhyasutravrutti105Narayan284170
60Kayaparishuddhi111Vasudev Abhyankar132100
61Dattakmimamsa116Shankar Marulkar337No.St.
62Dattak-Chandrika118Kuber Bhatta12260
63Vyavharmala121Venkataram Sharma10860
64Dharmik-Vimarsha-Samuchchay124Marulkar Narahari218No.St.
Smruti
65Yadnyavalkyasmruti46/1Aparaditya596No.St.
66Yadnyavalkyasmruti46/2Aparaditya703No.St.
67Smrutinam-Samuchchaya48 515No.St.
68Smrutyarthasara70Shreedhar165140
Niti
69Kamandakiyanitisara136/1Jayamangal Upadhyaya203120
70Kamandakiyanitisara136/2Jayamangal Upadhyaya265140
71Kamandakiyanitisara136/3Jayamangal Upadhyaya15680
 
Nyaya
    
72Vaiyyasak-Nyayamala23Bharteetirtha198100
73Jaiminiya-Nyayamala24Madhavacharya840No.St.
74Gautampranit-Nyayasutrani91Bhashya-Vatsyayana440220
 
Bhagavadgita
    
75Bhagavadgita34/1Shankaracharya279140
76Bhagavadgita34/2Shankaracharya608No.St.
77Bhagavadgita-Paishachbhashya44Hanuman148100
78Bhagavadgita45Vyas522No.St.
79Ganeshgita52Neelkantha196200
80Bhagavadgita92Ramanujacharya743No.St.
81Bhagavadgita109Vasudev Abhyankar227No.St.
82Bhagavadgita112Ramsarvatobhadra316No.St.
83Gitarthadarshan(Sankshipt)ASM 3K.S.Arjunwadkar16380
84Gitarthadarshan(Vistruta)ASM 4K.S.Arjunwadkar254130
 
Puranam
    
85Saurpuranam18Kashinath Lele291150
86Sutsamhita25/1Madhwacharya358No.St.
87Sutsamhita25/2Madhwacharya755No.St.
88Sutsamhita25/3Madhwacharya364No.St.
89Brahmpuranam28Vyas614No.St.
90Agnipuranam41Dvaipayan633320
91Vayupuranam49Vyas456230
92Matsyapuranam54Dvaipayan593300
93Bruhat-Brahmasamhita68Naradpancharatrantargat182No.St.
94Tristhalisetu78Narayan Bhatta380No.St.
95Brahmavaivartpuranam102/1Dvaipayan443No.St.
96Brahmavaivartpuranam102/2Dvaipayan489No.St.
97Padmapuranam131/1Vyas386No.St.
98Padmapuranam131/2Vyas382No.St.
99Padmapuranam131/3Vyas485No.St.
100Padmapuranam131/4Vyas697No.St.