Price List

If the purchase of books by a party is more than Rs. 10,000/- we offer 25% discount.

ग्रंथ क्रमांक ग्रंथाचे नाव लेखक / टीकाकार पृष्ठ संख्या किंमत
गणेशाथर्वशीर्षं सभाष्यम् वामनशास्त्री इस्त्लामपूरकर 32 60
रूद्राध्याय: सायणाचार्य 164 200
पुरूषसूक्तम् सायणाचार्य 17 30
योगरत्नाकरः अण्णा कुंटे 574 1500
ईशावास्योपनिषद् ब्रह्मानंद 90 100
केनोपनिषद् शंकरानंद, नारायण 102 100
काठकोपनिषद् गोपालयतीन्द्र 134 120
प्रश्नोपनिषद् शांकरभाष्य 107 100
मुण्डकोपनिषद् शंकरानन्द 67 80
१० सगौडपादीयकारिकाथर्ववेदीयमाण्डूक्योपनिषद् शंकरानन्द 232 180
११ ऐतरेयोपनिषद् शांकरभाष्य, विद्यारण्य 124 120
१२ कृष्णयजुर्वेदीयातैत्तिरीयोपनिषद् शंकरानन्द 121 100
*१३ तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्यवार्त्तिकम् सुरेश्वराचार्य 248 500
१४ छान्दोग्योपनिषद् शा. भाष्य, भगवदानन्द 541 450
१५ बृहदारण्यकोपनिषद् शा. भाष्य, भगवदानन्द 869 600
*१६/१ बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यवार्त्तिकम् सुरेश्वराचार्य आनन्दगिरी 325 650
*१६/२ बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यवार्त्तिकम् सुरेश्वराचार्य आनन्दगिरी 608 1000
*१६/३ बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यवार्त्तिकम् सुरेश्वराचार्य आनन्दगिरी 498 650
*१६/४ बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यवार्त्तिकम् सुरेश्वराचार्य आनन्दगिरी -- 1400
*१६/५ बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यवार्त्तिकम् सुरेश्वराचार्य आनन्दगिरी -- --
१७ कृष्णयजुर्वेदीयश्वेताश्वतरोपनिषत् -शाङ्करभाष्योपेता दीपिका शंकरान्द नारायण 257 180
१८ सौरपुराणं व्यासकृतम् काशिनाथ लेले 291 230
*१९ रसरत्नसमुच्चय: वाग्भटाचार्य 367 900
२० जीवनमुक्तिविवेकः विद्यारण्य 122 120
२१/१ श्रीमद्द्वैपायनप्रणीतब्रह्मसूत्राणि ब्रह्मसूत्रवृत्तिः द्वैपायन शा. भा. आनंदगिरी 624 उपलब्ध नाही
२१/२ श्रीमद्द्वैपायनप्रणीतब्रह्मसूत्राणि ब्रह्मसूत्रवृत्तिः द्वैपायन शा. भा. आनंदगिरी 602 उपलब्ध नाही
*२२ श्रीमच्छङ्करदिग्विजय: विद्यारण्य 677 1200
२३ वैय्यासकन्यायमाला भारतीतीर्थ 198 180
*२४ जैमिनीयन्यायमाला माधवाचार्य 840 2400
२५/१ सूतसंहिता (स्कन्दपुराणम्) मध्वाचार्य 358 उपलब्ध नाही
२५/२ सूतसंहिता (स्कन्दपुराणम्) मध्वाचार्य 428 उपलब्ध नाही
२५/३ सूतसंहिता (स्कन्दपुराणम्) मध्वाचार्य 364 उपलब्ध नाही
२६ हस्त्यायुर्वेद: पालकाप्य 729 उपलब्ध नाही
*२७ वृन्दमाधवापरनामा सिद्धयोग: वृन्द श्रीकण्ठ 803 1600
२८ ब्रह्मपुराणम् व्यास 615 उपलब्ध नाही
*२९/१ उपनिषदां समुच्चय: नारायण शंकरानन्द 800
*२९/२ उपनिषदां समुच्चय: नारायण शंकरानन्द 700
*३० नृसिंहपूर्वोत्तरतापनीयोपनिषद् विद्यारण्य 180 400
३१ नित्यानन्दमुनिविरचितबृहदारण्यकोपनिषन्मिताक्षरा नित्यानन्द मुनि 277 उपलब्ध नाही
३२/१ ऐतरेयब्राह्मणम् सायणाचार्य 543 400
३२/१ ऐतरेयब्राह्मणम् सायणाचार्य 509 350
३३ राजनिघण्टुसहितो धन्वन्वरीयनिघण्टु: त्रिमल्लभट्ट 614 450
३४/१ भगवद्गीता शंकराचार्य 279 210
*३४/२ भगवद्गीता शंकराचार्य 615 1500
३५/१ संगीतरत्नाकर: कल्लिनाथ 495 350
३५/२ संगीतरत्नाकर: शारंगदेव 520 400
*३६/१ तैत्तिरीयारण्यकम् सायणाचार्य 395 600
*३६/२ तैत्तिरीयारण्यकम् सायणाचार्य 418 600
३७/१ तैत्तिरीयब्राह्मणम् सायणाचार्य 611 500
*३७/२ तैत्तिरीयब्राह्मणम् सायणाचार्य 533 1200
*३७/३ तैत्तिरीयब्राह्मणम् सायणाचार्य 293 650
३८ ऐतरेयारण्यकम् सायणाचार्य 298 200
३९/१ संस्काररत्नमाला गोपीनाथ भट्ट 811 800
३९/२ संस्काररत्नमाला गोपीनाथ भट्ट 416 450
४० संध्याभाष्यसमुच्चय मध्वाचार्य 186 170वरील ग्रंथ प्रकाशन सूचीमधील * केलेली पुस्तके ही नवीन प्रकाशित पुस्तके आहेत.