Price List

If the purchase of books by a party is more than Rs. 10,000/- we offer 25% discount.

Sr. No. Name of Book Publication No. Scribe/Commentrator Pages Price
Sr. No. Name of Book Publication No. Scribe/Commentrator Pages Price
54 Shraddhamanjaria 59 Bapu Kelkar 195 250
55 Yatidharm-Sangrah 60 Vishweshwar Sarswati 168 150
56 Gautampranit-Dharmsutrani 61 Haradatta 246 No.St.
57 Drahyayangruhyasutravrutti 74 Rudraskanda 108 No.St.
58 Sanskarpaddhati 94 Bhaskar Abhyankar 256 No.St.
59 Dharmatatvanirnay 98/1 Vasudev Abhyankar 58 150
60 Dharmatatvanirnay-parishishta 98/2 Vasudev Abhyankar 92 250
61 Prayashchittendushekhara 100 Nagojibhatta 170 140
62 Ashwalayangruhyasutravrutti 105 Narayan 284 250
63 Kayaparishuddhi 111 Vasudev Abhyankar 132 130
64 Dattakmimamsa 116 Shankar Marulkar 337 No.St.
65 Dattak-Chandrika 118 Kuber Bhatta 122 100
66 Vyavharmala 121 Venkataram Sharma 103 100
67 Dharmik-Vimarsha-Samuchchay 124 Marulkar Narahari 226 No.St.
Smruti
68 Yadnyavalkyasmruti 46/1 Aparaditya 596 No.St.
69 Yadnyavalkyasmruti 46/2 Aparaditya 705 No.St.
70 Smrutinam-Samuchchaya 48   515 1000
71 Smrutyarthasara 70 Shreedhar 164 180
Niti
72 Kamandakiyanitisara 136/1 Jayamangal Upadhyaya 196 180
73 Kamandakiyanitisara 136/2 Jayamangal Upadhyaya 265 200
74 Kamandakiyanitisara 136/3 Jayamangal Upadhyaya 153 130
 
Nyaya
       
75 Vaiyyasak-Nyayamala 23 Bharteetirtha 198 180
76 Jaiminiya-Nyayamala 24 Madhavacharya 840 2400
77 Gautampranit-Nyayasutrani 91 Bhashya-Vatsyayana 440 300
 
Bhagavadgita
       
78 Bhagavadgita 34/1 Shankaracharya 279 210
79 Bhagavadgita 34/2 Shankaracharya 615 No.St.
80 Bhagavadgita-Paishachbhashya 44 Hanuman 148 150
81 Bhagavadgita 45 Vyas 522 No.St.
82 Ganeshgita 52 Neelkantha 196 250
83 Bhagavadgita 92 Ramanujacharya 743 No.St.
84 Bhagavadgita 109 Vasudev Abhyankar 227 No.St.
85 Bhagavadgita 112 Ramsarvatobhadra 316 No.St.
86 Gitarthadarshan(Sankshipt) ASM 3 K.S.Arjunwadkar 163 150
87 Gitarthadarshan(Vistruta) ASM 4 K.S.Arjunwadkar 254 200
 
Puranam
       
88 Saurpuranam 18 Kashinath Lele 291 230
89 Sutsamhita 25/1 Madhwacharya 358 No.St.
90 Sutsamhita 25/2 Madhwacharya 428 No.St.
91 Sutsamhita 25/3 Madhwacharya 364 No.St.
92 Brahmpuranam 28 Vyas 615 No.St.
93 Agnipuranam 41 Dvaipayan 633 500
94 Vayupuranam 49 Vyas 456 400
95 Matsyapuranam 54 Dvaipayan 593 450
96 Bruhat-Brahmasamhita 68 Naradpancharatrantargat 182 No.St.
97 Tristhalisetu 78 Narayan Bhatta 380 900
98 Brahmavaivartpuranam 102/1 Dvaipayan 443 No.St.
99 Brahmavaivartpuranam 102/2 Dvaipayan 489 No.St.
100 Padmapuranam 131/1 Vyas 386 No.St.
101 Padmapuranam 131/2 Vyas 382 No.St.
102 Padmapuranam 131/3 Vyas 485 No.St.
103 Padmapuranam 131/4 Vyas 697 No.St.